افراد متخصص مهم هستند

ما تیم پر انرژی برای سازمان داریم

رابرت گری

متخصص بازاریابی

خانم آملیا

دستیار مدیر

آقای جیمز

متخصص بازاریابی

آقای جان دو

مدیر عامل و موسس

خانم آملیا

دستیار مدیر

خانم اما

کسب و کار
enemad-logo