...

شرکت سهامی خاص چیست

شرکت های سهامی خاص یک نوع شرکت های تجاری است که بر حسب قانون شرکت ها، توسط یک یا چند مالک است. عمده فعالیت های این نوع از شرکت ها تجاری، سرمایه گذاری و مشاوره است. شرکت سهامی خاص چیست

logo 3 1
2
3
4
5
6
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.